-

Lausunto Kemijoen ja Tornionjoen vesienhoidosta

0 kommenttia

Lapin kalatalouskeskuksen lausunto ehdotuksista Kemijoen ja Tornionjoen sekä Teno - Näätämäjoen - Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027:

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan sekä rajoittaa pilaavien ja vaarallisten aineiden pääsy vesistöön.

Vesienhoidon suunnittelun kautta tietämys vesien tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä paranee. Vesienhoidon tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi määritellyt toimenpiteet ohjaavat eri toimijoiden työtä kohti vesien hyvän tilan tavoitteita. Vesien tilan paranemisesta hyötyvät kaikki. Vesienhoidon suunnittelun tulokset otetaan lupavalmistelussa huomioon ja ne vaikuttavat lupapäätösten kautta käytännön toimien toteutukseen. Vesienhoidon suunnittelu ohjaa vesiin liittyviä toimia sekä päätöksentekoa maankäytön suunnittelusta. Lisäksi vesienhoidon suunnittelua voidaan hyödyntää EU:n ja kansallisen rahoituksen, mm. maatalouden ympäristökorvauksen ja aluekehitysrahoituksen ohjaamisessa.

Lapin kalatalouskeskus katsoo, että Kemijoen ja Tornionjoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien tavoitteet ja ehdotukset toimenpiteistä ovat kannatettavia ja tavoitettavissa.

Lausuntonamme haluamme sanoa seuraavaa:

Suunnitelmassa ei ole asetettu kiintoaineelle ja humukselle tyyppikohtaisia pitoisuusrajoja. Lapin kalatalouskeskuksen mielestä Lapin pääsääntöisesti karuissa vesistöissä juuri kiintoaine ja humuspitoisuuksien vaihtelut aiheuttavat merkittäviä muutoksia kalojen lisääntymiselle ja elinolosuhteille. Tämän vuoksi esitämme, että suunnitelmiin lisätään kiintoaine ja humuksen raja-arvot. 

Säännöstelyjen vesien ekologisen tilan parantamiseksi esitetään vaellusesteiden poistamista Kemijoen Rovaniemen alapuolisilta osilta. Lapin kalatalouskeskus katsoo, että suunnittelukaudelle tulee lisätä myös vaellusesteiden poistaminen Kemijoen Rovaniemen yläpuoliselta jokiosuudelta. Lisäksi pienempien esteiden, kuten tierumpujen aiheuttamien vaellusesteiden poistaminen, tulee lisätä yksilöityyn toimenpideohjelmaan. Lisäksi haluamme painottaa, että vesistön tilaa tulee parantaa valuma-alueita kunnostamalla ja valuma-alueiden tärkeyttä korostaa kalojen luontaisen lisääntymisen kannalta.

Hoitotoimenpiteet ’suojavyöhykkeet’ ja ’kunnostusojituksen perusrakenteet’ on toteutettu suoritettaessa metsäojituksia. Tietoomme on tullut, että kaikissa metsäojituksissa ei ole tehty hoitotoimenpiteitä, jonka takia vesistössä kalojen kutualueita on tuhoutunut. Haluammekin painottaa, että toteutus ja valvontavaiheessa varmistetaan, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa vesistön kalakannoille. 

Haluamme, että vesienhoitosuunnitelmissa huomioidaan suunnitteluasteella olevat hankkeet, jotka voivat vaikuttaa vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumattomuuteen. Lisäksi hoitosuunnitelmissa tulee kohdistaa erityishuomio Itämeren merilohen ja meritaimen sekä Jäämeren lohen lisääntymisalueiden säilyminen suunnitelmakauden jälkeenkin.