-

Lausunto Suomen ja Norjan välisen Tenojoen vesistön kalastussäännön allekirjoittamisesta

0 kommenttia

Lapin Kalatalouskeskus ry lausuu seuraavaa Suomen ja Norjan välisen Tenojoen vesistön kalastussäännön allekirjoittamisesta:

Lapin Kalatalouskeskus ry katsoo, että uutta sopimusta ei tule saattaa voimaan, vaan neuvottelut sen sisällöstä tulee avata uudelleen. 

Tenojoen kalastussäännön uudistamiseen liittyvien neuvottelujen tavoitteena oli, että lohikalojen tilan elvyttäminen ei vaarannu ja neuvotteluissa pyritään siihen, että sääntöön tehtävillä muutoksilla ei heikennetä kalastajaryhmien asemaa. Tavoitteena oli, että uudistetaan kalastussääntöä paremmin toimivaksi ja vähemmän hallinnon resursseja vaativaksi (muistio 29.6.2023).

Sopimusluonnoksessa on mielestämme selviä puutteita esitettyihin tavoitteisiin ja esitämmekin alla muutamia kohtia, jotka puoltavat sisällön avaamista:

  1. Sopimuksessa ei huomioida esimerkiksi verkkopyyntiä Tenovuonon ympärillä, jolla on suora seuraamus Tenojoen lohikantojen elpymiseen. Norja jatkaa kalastusta rannikkoalueella Tenojoen lohikantojen huonosta tilasta huolimatta. Sopijaosapuolet ovat eriarvoisessa asemassa. 

  2. Sopimusluonnoksessa 5 §:ssä ”Lohen kalastuksen sääntely” kalastuksen sääntelyn toteuttaminen käytännössä esitetyllä tavalla on vaikeaa ja sen toteuttaminen vaatisi lisää resurssia mm. kalastuksenvalvontaan. Pykäläkohdan avaaminen on aiheellista.

  3. Luonnoksessa ei ole huomioitu kyttyrälohen vaikutusta Tenojoen kalastoon ja kalastukseen, joka on tullut erityisesti esille kuluvan kesän 2023 aikana. Katsomme, että tilanne kyttyrälohen osalta on muuttunut kuluvan kesän aikana mm. siten, että oikeus kalastaa vieraslajia ei jakaudu tasan sopijaosapuolten eikä eri kalastajaryhmien välillä.

Lapin Kalatalouskeskus yhtyy Tenojoen osakaskuntien antamaan lausuntoon.

Rovaniemellä 7.9.2023

Kosti Hietala
Lapin Kalatalouskeskus ry:n puheenjohtaja

Anna-Leena Inkerö
Lapin Kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja